main loft

(PDF | CAD)

white loft

(PDF | CAD)

corner loft

(PDF | CAD)

gREY LOFT

(PDF | CAD)

production LOFT

(PDF | CAD)

black loft

(PDF | CAD)

lounge

(PDF | CAD)

rooftop

(PDF | CAD)

4th floor overall

(PDF | CAD)

loFT 301

(PDF | CAD)

 

ground floor

(PDF | CAD)

mezzanine

(PDF | CAD)

ground floor overall

(PDF | CAD)

FRONT LOBBY

(PDF | CAD)

GARAGE

(PDF | CAD)

ALL (4TH FLOOR)

(PDF | CAD)

ALL (GROUND FLOOR)

(PDF | CAD)

2nd floor (partitions)

(PDF | CAD)

2nd floor (no partitions)

(PDF | CAD)

loFT 309

(PDF | CAD)

loFT 302

(PDF | CAD)